• Daniel Khazime
  +380
 • Kris Van Wyk
  −700
 • Abhinav Sanjeev Shanmugam
  +310
 • Pedro Araujo
  −550
 • Aziz Ouakaa
  −105
 • Demetris Azoides
  −140
 • Tiago Pereira
  −235
 • Yassine Dlimi
  +160
 • Jacob Bradshaw
  −175
 • Jesse Flores
  +120
 • Renta Tokuda
  −225
 • Mikhail Gorokhov
  +155